Návod na ohřívač značky CALDERA

Návod a záruka pro ohřívač masážních kamenů zn. CALDERA

 

NÁVOD NA POUŽITÍ OHŘÍVAČE CALDERA

 

 Ohřívač masážních kamenů CALDERA

1) Víko

2) Regulátor teploty

3) Úchyt

4) Parní otvírání

5) Držadlo

6) Světelný indikátor (on/off)

7) Světelný indikátor (ohřev)

OBSAH:

 • Bezpečnostní pokyny
 • Před použitím
 • Použití
 • Čištění a údržba
 • Technické informace

 

Bezpečnostní pokyny

 • Přečtěte si návod k použití před prvním použitím tohoto zařízení! Řiďte se bezpečnostními pokyny, abyste se vyhnuli škodám způsobeným nesprávným zacházením!
 • Uchovejte tento návod také pro pozdější použití. Bude-li tento přístroj používán ještě jinými osobami, musí jim být tento návod poskytnut.
 • Používejte toto zařízení pouze k účelu, pro který bylo vyrobeno.
 • Používejte toto zařízení pouze uvnitř. Nepoužívejte jej venku nebo v koupelně.
 • Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené nesprávným zacházením.
 • Nenechávejte zapnutý přístroj bez dozoru. Extrémní pozornost se doporučuje, pokud je přístroj používán poblíž dětí a osob s mentálním, senzorickým či fyzickým postižením.
 • Toto zařízení není určené osobám (včetně dětí) s fyzickým, mentálním či senzorickým postižením. Také není určeno osobám s nedostatkem znalostí a zkušeností, pokud jim nebyly předány patřičné instrukce týkající se použití osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost.
 • Držte zařízení z dosahu dětí.
 • Neumisťujte přístroj na topné plotýnky (plynové, elektrické nebo uhelné kamna apod.). Udržujte zařízení z dosahu horkých ploch.
 • Vždy používejte přístroj na rovných, pevných, čistých a suchých plochách.
 • Za žádných okolností neodstraňujte kryt.
 • Pokud je přístroj jakýmkoli způsobem poškozen, nepracuje správně nebo spadne, nechte jej před dalším použitím opravit profesionálním technikem. Neopravujte přístroj sami – nebezpečí elektrického šoku!
 • Nepracujte s přístrojem s mokrýma rukama, nebo pokud stojíte na mokré podlaze.
 • Používejte pouze příslušenství doporučené výrobcem. Použití jiných než doporučených příslušenství může vést k požáru, elektrickému šoku či jiným nehodám.
 • Nebezpečí udušení! Držte veškerý balicí materiál z dosahu dětí, a to především malých dětí.
 • Balicí materiál roztřiďte a odneste do patřičných sběrných dvorů.
 • Před použitím odstraňte veškeré ochranné folie.
 • Před použitím vyčistěte všechny součásti.
 • Před prvním použitím se ujistěte, že napětí zdroje se shoduje s napětím přístroje.
 • Zařízení by mělo být připojeno v domácnosti s pojistkami (ne více než 30mA). Konzultujte s elektrikářem.
 • Nebezpečí zabití elektrickým proudem! Nikdy se nepokoušejte sami opravit přístroj. V případě poškození nechte zařízení opravit kvalifikovanými techniky.
 • Pokud je přístroj připojen ke zdroji, prochází jím proud.
 • Před připojením ke zdroji a před zapojením jednotlivých příslušenství vysušte všechny součásti.
 • Ujistěte se, že nehrozí náhodné vytažení elektrického kabelu či klopýtnutí o něj.
 • Umístěte zařízení tak, aby zásuvka byla snadno dosažitelná.
 • Nikdy se nedotýkejte přístroje mokrýma nebo vlhkýma rukama.
 • Před čištěním přístroj vždy vytáhněte ze zdroje.
 • Pravidelně kontrolujte zástrčku a elektrický kabel. Pokud je kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem nebo jinou kvalifikovanou osobou.
 • Elektrický kabel nemačkejte, neohýbejte ani nepokládejte na ostré hrany. Udržujte jej z dosahu zdrojů tepla a otevřeného ohně.
 • Neomotávejte zařízení elektrickým kabelem.
 • Kabel musí být položen takovým způsobem, aby nebylo možné jej náhodou vytáhnout či o něj klopýtnout.
 • Nedoporučuje se používat prodlužovací kabel.
 • Pozor! Vážná zranění! Neponořujte zařízení, elektrický kabel či zástrčku do vody ani jiné tekutiny, především pokud pracuje nebo během čištění. Nikdy neomývejte tekoucí vodou ani jinými tekutinami.
 • Nevkládejte žádné objekty dovnitř vnějšího krytu.
 • Nebezpečí popálenin! Zamezte kontaktu s horkými plochami či párou. Přístroj zvedejte pouze za rukojeti.
 • Pokud je zařízení přeplněné, voda může vyšplíchnout.
 • Toto zařízení může být používáno pouze s dodanou základnou. Základnu nepoužívejte k žádným jiným účelům.
 • Upozornění: Přijměte nezbytná opatření pro zacházení s horkou vodou a kameny.

 

Před použitím

 • Odstraňte obaly
 • Použijte vlhký hadřík a jemné čistidlo k očištění povrchu zařízení. Přístroj řádně osušte.

Použití

 • Vytáhněte elektrický kabel.
 • Naplňte vodou nádržku až po značku MAX.
 • Zařízení může být umístěno pouze na stabilním, rovném a nekluzkém povrchu, který unese váhu přístroje.
 • Zapojte elektrický kabel do zásuvky o odpovídajícím napětí.
 • Zapněte přístroj otočením regulátoru teploty po směru hodinových ručiček. Kliknutí značí, že přístroj byl zapnut a také světelný indikátor se rozsvítí.
 • Dalším otáčením regulátoru po směru hodinových ručiček zvyšujete teplotu přístroje. Pokud jej otočíte opačným směrem, teplotu snižujete. Rozsah nastavitelné teploty je 30 – 60°C.
 • Termokámen znázorňuje ohřívání vody a kamenů. Pokud zčervená, již byla dosažena požadovaná teplota.
 • Abyste dosáhli nejvyšší možné teploty vody, otočte regulátor ve směru hodinových ručiček až do krajní polohy.
 • Voda se začíná ohřívat. Přiklopte víko, abyste zabránili vyšplíchnutí vody.
 • Chcete-li vodu udržovat teplou, otočte regulátor zpět do střední polohy.
 • Chcete-li přístroj vypnout, otočte regulátorem zpět.
 • Před přesouváním nádržky nechte vodu zchladnout. Nebezpečí opaření!
 • Pozor: K odstranění horkých kamenů použijte ochranné rukavice, kleště či podobné pomůcky, abyste se vyhnuli popálení nebo opaření.
 • Nepokládejte horké kameny hned na tělo. Nebezpečí popálenin!
 • Před umístěním kamenů na tělo vždy zkontrolujte jejich teplotu. Dotkněte se kamenů prsty a uchopte je do rukou, abyste se ujistili, že teplota je vhodná i pro jiné části těla.
 • Pro odstranění víka používejte vždy držadlo, abyste se vyhnuli popáleninám. Víko se během práce přístroje zahřeje!

Čištění a údržba

 • Před čištěním přístroj vypněte, vytáhněte ze zdroje a nechte jej zchladit.
 • Odstraňte všechnu vodu z nádržky.
 • Použijte vlhký hadřík k vyčištění vnitřního a vnějšího povrchu. Vložka může být rovněž vyňata a vyčištěna.
 • Pozor! Nepoužívejte alkohol, aceton, benzen, abrazivní čistidla apod. k čištění syntetických částí zařízení. Nepoužívejte tvrdé kartáče či železné předměty.
 • Pokud je to nezbytné, je možné k odstranění skvrn použít několik kapek obyčejného tekutého čistidla.
 • Doporučuje se dvakrát či víckrát ročně přístroj odvápnit v závislosti na tvrdosti vody.
 • Použijte odvápňovač dostupný na trhu – řiďte se pokyny výrobce, abyste zabránili poškození přístroje.
 • Zařízení skladujte na chladném, suchém místě z dosahu přímého slunečního světla a vlhkosti.

Technické údaje

 • Napětí: 220 – 240V, 50 Hz, 300W
 • Kapacita: 3 l
 • Provozní teplota: 30°C – 60°C

Ochrana životního prostředí

Vyřazené elektrické součásti jsou recyklovatelné a neměly by být skončit ve směsném odpadu! Podpořte nás prosím v ochraně přírodních zdrojů a životního prostředí tím, že odnesete odpad do sběrných dvorů. Odstřihněte také, prosím, elektrický kabel.

Záruka

Prodejce garantuje dvouletou záruční lhůtu od okamžiku koupě. Záruka počíná běžet ode dne předání přístroje kupujícímu. Záruční vady se prodávající zavazuje bezplatně odstraňovat neprodleně po podané reklamaci s přihlédnutím k charakteru vady, nejdéle však do 30 dnů ode dne podání reklamace. Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže používat přístroj déle než 48 hodin pro jeho vady až do jejich úplného odstranění. Záruka se nevztahuje na poškození a závady vzniklé manipulací v rozporu s instrukcemi, mechanickým poškozením vzniklým nad rámec běžného užívání, vlivem nevhodného prostředí místa, kde je přístroj umístěn (prašnost, vlhkost apod.), nečištěním přístroje v souladu s instrukcemi, dále na plastové doplňky přístroje a na opotřebení v důsledku používání. Jakékoliv změny provedené neoprávněnou osobou, obsluha přístroje nezaškolené osoby (bez certifikátu od IB Technology s.r.o.), svévolné změny v konstrukci, nebo zásahy do přístroje vyvolané kupujícím, případně jinou neoprávněnou osobou, mají za následek zánik záruky. V případě vady přístroje je kupující povinen tyto vady reklamovat neprodleně písemnou formou, mailem nebo telefonicky na adresu prodávajícího s uvedením, jakým způsobem se závada projevuje. Místem pro uplatnění reklamace přístroje je: AXINITE CZ, Palachova 1769/58, Žďár nad Sázavou, 591 01, tel. 603 707 835, e-mail: info@kameny-masazni.cz Bezplatný servis poskytnutý v záruční době přístroje pokrývá náklady na náhradní díly a práci servisních techniků. Omezení V žádném případě prodejce neručí za specifické mechanické poškození založené na porušení záručních podmínek, porušení smlouvy, škody způsobené nedbalostí apod., prodejce nenese žádnou odpovědnost za škody vyplývající z nesprávného použití tohoto výrobku.

Tento návod si můžete také stáhnout pod odkazem: Návod na ohřívač Caldera

Novější články v kategorii

Copyright © www.kameny-masazni.cz, provozováno na systému tvorba e-shopu a pronájem e-shopu Shop5.cz

© www.kameny-masazni.cz

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace